کاشت مو در ایران

کاشت مو در ایران کاشت مو در ایران در حال حاضر  به جدیدترین روش یعنی sut قابل انجام است .هر گونه فعالیتی که در آن موها از پشت سر فرد را برداشت کرده و در بخش هایی که نیاز به رویش مو (فضاهای طاس سر) دارد کاشته می شوند را کاشت مو در ایران می […]